Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

БАТЛАВ.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ

БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА                            М.ОТГОНБАТ

 

Нэг.Газрын харилцааны чиглэлээр иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

 1. Газрын кадастрын зурган мэдээллээр үйлчлэх
 2. Газрын кадастрын зураглалыг хийх үйлчилгээ үзүүлэх
 3. Газрын кадастрын мэдээллийн санд өөрчлөлтийг тусгах, шинээр бүртгэлд хамруулах
 4. Газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах талаар зөвлөгөө өгөх
 5. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох, гэрээ хийх
 6. Газрын төлбөр, татварын чиглэлээр зөвлөгөө өгөх, мэдээллийг өгөх
 7. Газрын харилцааны чиглэлээр ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэх
 8. Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг таниулан сурталчилах
 9. ГХБХБГазрын вэб сайт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр газрын харилцааны чиглэлээр гарч буй ыодлого шийдвэр болон сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг ил тод нээлттэй тавьж мэдээллэх
 10. Аймгийн хэмжээнд 2017 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгуулллагад сурталчилж, өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 11. Газрын харилцааны талаарх хууль тогтоомж болон Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг иргэдэд ойлгуулах таниулах, өмчлөх газрын талаар мэдээлэл өгөх
 12. Бэлчээр хадлангийн газрыг зөв зохистой ашиглах хамгаалах талаар гарын авлага материал тарааж заавар зөвөлгөө өгөх, батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

 

Хоёр. Барилгын чиглэлээр иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

 1. Хот байгуулалт болон барилгын тухай хууль түүнтэй холбогдон гарсан эрх зүйн актуудын талаар аж ахуйн нэгж иргэдэд сурталчлах, зөвөлгөөг өгөх
 2. Хот суурингийн ерөнхий төлөвлөгөө хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө барилгажилтын талаар сурталчлах мэдээлэл өгөх
 3. Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх барилга угсралт, их засвар хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийн талаар холбогдох, сурталчлах аж ахуйн нэгж иргэдтэй хамтран ажиллах явцын мэдээллийг холбогдох иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад өгөх
 4. Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах сунгалт хийлгэх аж ахуйн нэгжид зөвөлгөө өгөх тодорхойлолт холбогдох яаманд гаргах
 5. Орон сууц нийтийн аж ахуйн чиглэлийн хууль болон бусад эрх зүйн актуудын талаар аж ахуйн нэгж иргэдэд сурталчлах мэдээллээр хангаж үйлчилнэ.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР