Сул ажлын байрны зар 2019 он

2019-04-20

Газрын Харилцаа Барилга Хот Байгуулалтын Газрын   

 / СУМ, БАЙГУУЛЛАГЫН/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН  СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА,  

АЛБАН ТУШААЛЫН ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

                                      

2019.04.17                                                                                                                                                                                                           Зуунмод сум

Захиалга өгсөн газар Байгууллаг-ын нэр

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Албан тушаалын тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

Ерөнхий шаардлага

1

ГХБХБГазар

Баян-Өнжүүл сум

Газрын даамал

Газар, өмчлөл, эзэмшил, ашиглахтай холбоотой харилцааг хариуцна

ТЗ-5

1

Бакалавр

Газар зохион байгуулагч газрын кадастрын инженер, эдэлбэр газрын кадастр

Төрийн албанд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн, тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага шаардахгүй

Дүн шинжилгээ хийх, гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах, судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй, асуудлыг шийдвэрлэх багаар ажиллах чадвартай байх

Хууль тогтоомж, ТЗАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

-ажлын ачаалал даах

Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

2

ГХБХБГазар

Баян-жаргалан сум

Газрын даамал

Газар, өмчлөл, эзэмшил, ашиглахтай холбоотой харилцааг хариуцна

ТЗ-5

1

Бакалавр

Газар зохион байгуулагч газрын кадастрын инженер, эдэлбэр газрын кадастр

Төрийн албанд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн, тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага шаардахгүй

Дүн шинжилгээ хийх, гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах, судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх, асуудлыг шийдвэрлэх багаар ажиллах чадвартай байх

Хууль тогтоомж, ТЗАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

-ажлын ачаалал даах

Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

3

ГХБХБГазар

Баянцогт сум

Газрын даамал

Газар, өмчлөл, эзэмшил, ашиглахтай холбоотой харилцааг хариуцна

ТЗ-5

1

Бакалавр

Газар зохион байгуулагчгазрын кадастрын инженер, эдэлбэр газрын кадастр

Төрийн албанд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн, тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага шаардахгүй

Дүн шинжилгээ хийх, гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах, судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх, асуудлыг шийдвэрлэх багаар ажиллах чадвартай байх

Хууль тогтоомж, ТЗАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

-ажлын ачаалал даах

Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай  Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

4

ГХБХБГазар

Дэлгэр-хаан сум

Газрын даамал

Газар, өмчлөл, эзэмшил, ашиглахтай холбоотой харилцааг хариуцна

ТЗ-5

1

Бакалавр

Газар зохион байгуулагч газрын кадастрын инженер, эдэлбэр газрын кадастр

Төрийн албанд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх, тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага шаардахгүй

Дүн шинжилгээ хийх, гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах, судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх, асуудлыг шийдвэрлэх багаар ажиллах чадвартай байх

Хууль тогтоомж, ТЗАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

-ажлын ачаалал даах

Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх,

Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

5

ГХБХБГазар

Өндөр-ширээт сум

Газрын даамал

Газар, өмчлөл, эзэмшил, ашиглахтай холбоотой харилцааг хариуцна

ТЗ-5

1

Бакалавр

Газар зохион байгуулагчгазрын кадастрын инженер, эдэлбэр газрын кадастр

Төрийн албанд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх, тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага шаардахгүй

Дүн шинжилгээ хийх, гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах, судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх, асуудлыг шийдвэрлэх багаар ажиллах чадвартай байх

Хууль тогтоомж, ТЗАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

-ажлын ачаалал даах

Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх,

Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

Жич: Дээрх маягтын дагуу албан тушаалын захилга ирүүлэхдээ Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, бусад салбарын  хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд албан тушаалын тавигдах шаардлага тавихыг анхаарна уу.

 

 

                            СУДАЛГАА ГАРГАСАН:  Нярав, хүний нөөц, дотоод ажил .................................  /Б.Одонтуяа/

                                                                                    хариуцсан ажилтан

                                                                                                    /Албан тушаал/                       /Гарын үсэг/          /Овог нэр /

 

 

                                                 ХЯНАСАН: ГХБХБГ-ын дарга ............................................../ М.ОТГОНБАТ/

                                                                                     /Албан тушаал/                          /Гарын үсэг/               /Овог нэр  /

                                                                                                                                 /тамга тэмдэг/

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР