Түүхэн хөгжил

1.  2003 оны 2- р дугаар сарын 1 нд Аймгийн Газрын алба,  Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн товчоотой нэгдэн Аймгийн газрын алба болон байгуулагдсан  түүхтэй.

 2. Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 43 дугаар тогтоол, Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 64 дүгээр тогтоол, Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 163 дугаар тушаал, Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2009 оны 07 тоот тушаалаар Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар  болон байгуулагдсан.

3. Манай ГХ,БХБГазар нь ГХБХБГазрын даргын 2010 оны 05-р сарын 21-ны өдрийн 18 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дотоод журам”, ГХБХБГазрын даргын 2010 оны 11-р сарын 05-ны өдрийн 33 дугаар тушаалаар батлагдсан “Үлгэрчилсэн дүрэм”, ГХБХБГазрын даргын 2010 оны 11-р сарын 29-ны өдрийн 36 дугаар тушаалаар батлагдсан “Бизнесс стратегийн төлөвлөгөө”-ийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг мөн Газрын харилцаа, барилга,  геодези, зураг зүйн газар болон Төв аймгийн ИТХ, Засаг  даргын өмнө ажлаа хариуцан тайлагнадаг төрийн захиргааны орон нутгийн байгууллага юм.

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР