Сумдын батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө

Одоогийн байдлаар нийт 22 сумдын төвийн хөгжлийн батлагдан хэрэгжиж байна. Аргалант, Баянхангай сумдын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдан аймгийн ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн 2019.08.06-ны 91, 92 дугаар тогтоолоор батлагдсан.

2019 онд үлдсэн 5 сумдын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр Архуст суманд “Эрхэт констракшн”ХХК, Мөнгөнморьт  суманд “Эм Эм архитектур”ХХК, Баянцагаан, Өндөрширээт сумдад “Инженер геодези”ХХК-ууд шалгаран гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. Сэргэлэн сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах санал ирээгүй тул дахин тендер зарлан гүйцэтгэгчээр "Өрх"ХХК шалгаран гэрээ байгуулах шатандаа байна. 

 

 
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР