2019 оны хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ
                       
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Төсөвт өртөг /сая.төг/ 2019 онд санхүүжигдэх дүн /сая.төг/ Зураг төсөв хийсэн байгууллага, утас, хаяг Гэрээ байгуулсан огноо, гэрээний дугаар Гэрээний дүн /төг/ Гүйцэтгэгч байгуулагын нэр хаяг, тусгай зөвшөөрлийн дугаар Захиалагчийн хяналт гүйцэтгэгч Ажлын явц, тайлбар, хувь %
Захиалагч Гэрээгээр ажил эхлэх хугацаа Гэрээгээр ажил дуусах хугацаа
Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл арга, хэмжээ
Улсын шилжих хөрөнгө оруулалт
1 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн  барилга /Зуунмод сум/           690.0         400.0 "Дотлайн"ХХК 2018.05.21 БУА/2018-12       688,701,052 "Арбулаг" ХХК  Аймгийн БЗОСК 2018.05.25 2019.04.20 78%
2 Соёлын төвийн барилга /Мөнгөнморьт сум/        1,200.0         600.0 "Цэнхэр төхөм"ХХК Цэдэнпүрэв 99093991 2018.07.27 БУА/2018-32    1,003,991,671 "Долоон болдог"ХХК             Аймгийн БЗОСК 2018.08.01 2019.08.10 60%
3 Соёлын төвийн барилга /Баяндэлгэр сум/        1,046.3         646.3 2018.05:21 БУА/2018-11    1,015,715,098 "Тусгал төв" ХК  Аймгийн БЗОСК 2018.05.21 2019.08.09 60%
4 Дотуур байрны барилга 160 ор /Батсүмбэр сум/        1,600.0         720.0 "ТГТ"ХХК Тунгалаг 99092202 2018.07.20 БУА/2018-31    1,325,656,066 "Баян дөрвөлж"ХХК             Аймгийн БЗОСК 2018.07.20 2019.07.20 84.90%
5 Дотуур байрны барилга  160 ор /Эрдэнэ сум/        1,600.0         800.0      1,472,981,252 "Цонбон тоосго"ХХК           Аймгийн БЗОСК 2018.06.11 2019.09.01 92.70%
6 Дотуур байрны барилга  75 ор /Баянжаргалан сум/ 880,0 530,0 "Инженер геодизи"ХХК Эрхэмбаяр 91925839         798,191,778 "Төв цогт өлзийт"ХХК          Аймгийн БЗОСК 2018.06.15  2018.10.05 100%
7 Засаг даргын Тамгын газрын барилга  /Аргалант сум/           950.0         450.0 "Тоонот констракшн"ХХК 99105321 2018.06.20 БУА/2018-26       712,903,745 “Тэнгэрийн долоон од” ХХК  Аймгийн БЗОСК 2018.06.20 2019.06.30 100%
8 Авто вокзалын барилга        1,000.0         500.0 "Барнаб"ХХК Ц.Ганхөлөг 99821594 99822370         844,775,709 “Төв-Төгөл”ХХК  Аймгийн БЗОСК 2018.09.05  2019.06.31 71%
9 Баян-Өнжүүл сумын 100 ортой цэцэрлэгийн барилга           917.3         517.3 "ТГТ"ХХК  2018.07.25       799,661,240 "Офис констракшн"ХХК БХТөв, ГХБХБГ 2018.07.25 2019.10.01 2019.03.24-08.13 гэрээ сунгасан. Дээврийн ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 60%
10 Жаргалант сумын 50 ортой цэцэрлэгийн барилга        1,000.0      1,000.0 "Эдшил"ХХКӨ.Ганболд 2018.07.20       784,989,032 "Ганцаг"ХХК БХТөв, ГХБХБГ 2018.07.20 2018.11.25 2019.03.17-06.20 гэрээ сунгасан. 03.18-аас эхэлсэн. Дотор засал хийгдэж байна. Ажлын явц 90%
11 Дэлгэрхаан сумын соёлын төвийн барилга        1,500.0         752.7 Цэнхэр төхөмХХК  2018.07.10, ТӨБЗГ-2018/XII.2.1.20    1,380,003,481 "Адамант"ХХК БХТөв, ГХБХБГ 2018.07.10 2019.09.30 2019.03.17-07.01 гэрээ сунгасан. 03.10-аас эхэлсэн. 2-р давхрын хучилт, гадна септик, шат, довжоо хэв угсарч байна. Ажлын явц 70%
12 Баянцогт сумын спорт заалны барилга           640.0         640.0 Цэнхэр төхөмХХК  2018.08.06       559,681,519 "Сант-Өндөр"ХХК8 БХТөв, ГХБХБГ 2018.08.06 2018.11.01 2019.04.14-05.06 гэрээ сунгасан.Бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 90%
13 Алтанбулаг сумын спорт заалны барилга           640.0         640.0 Цэнхэр төхөмХХК  2018.08.16       575,613,008 "Гэгээ бюлдинг"ХХК,  БХТөв, ГХБХБГ 2018.08.16 2018.12.25 2019.03.24-04.26 гэрээ сунгасан. 03.01-ээс ажил эхэлсэн.Дотор цахилгаан, дотор заслын ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 90%
14 Заамар сумын Хайлааст багийн 10 ортой эмнэлэгийн барилга        1,500.0      1,000.0 Цэнхэр төхөмХХК  2018.06.27 ЭМЯ-2018/XVIII.1.32       844,610,314 "Экстракт"ХХК БХТөв, ГХБХБГ 2018.07.10 2019.10.31 2019.03.31-05.08 гэрээ сунгасан. Ажил эхлээгүй байна. Ажлын явц 90%
15 Зуунмод хотын 2х2000м2/хон усан сан, цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээний угсралтын ажил        2,884.2         500.0 "Мон кузбас"ХХК      2,884,000,000 "Өгөөмөр баян булаг"ХХК БХТөв, ГХБХБГ 2018.05.15 2019.10.15 Усан сангийн барилгын ажил суурь, хана, хучилт цутгалт хийгдэж бүрэн дууссан. Цэвэр усан хангамжийн 2200 м шугам хийгдээд байна. Энэ оны ажил эхлүүлэхээр бэлтгэл хийгдэж байна.  60%
16 Авто зам гүүрийн барилга, Зуунмод 2, 6-р баг        1,250.0         650.0         ХОХБТХ      
17 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, Зуунмод сум        1,000.0         500.0         ХОХБТХ      
  ДҮН      14,283.6      8,666.3                
Улсын шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт
18 Сэргэлэн сумын сургуулийн их засвар           300.0         300.0 "Хан тэнхлэг"ХХК       Аймгийн БЗОСК      Зураг төсөл дуусч байна. 
19 Баянхангай сумын соёлын төвийн их засвар           100.0         100.0 "Хан тэнхлэг"ХХК       Аймгийн БЗОСК      Зураг төсөл дуусч, ОНӨГ-т 2019.04.02 тендер өгсөн. 
20 Угтаал-Цайдам сумын дотуур байрны барилга        1,800.0      1,000.0 ДОЗТ ТББ       Аймгийн БЗОСК     ОНӨГ-т  тендер зарлагдсан. 2019.04.15-нд нээнэ.
21 Өндөрширээт сумын 100 ортой дотуур байрны барилга        1,300.0      1,300.0 "ТГТ" ХХК, 99092202       Аймгийн БЗОСК     ОНӨГ-т  тендер зарлагдсан. 2019.05.01-нд нээнэ.
22 Баян сумын 75 ортой дотуур байрны барилга           900.0         900.0 "ТГТ" ХХК, 99092203       Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл хийгдэж, магадлалаар хянагдаж байна.
23 Жаргалант сумын 100 ортой Сургуулийн дотуур байрны барилга        1,100.0      1,100.0 "Эдшил"ХХК, Ө.Ганболд       Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл хийгдэж, магадлалаар хянагдаж байна.
24 Лүн сумын 450 суудалтай спорт цогцолборын барилга        1,199.0      1,199.0         Аймгийн БЗОСК     ОНӨГ-т  тендер зарлагдсан. 2019.05.01-нд нээнэ.
25 Бүрэн сумын бага сургуулийн барилга        1,151.0      1,151.0 "Скай лайн"ХХК       Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл боловсруулагдаж байна.
26 Зуунмод сумын 640 суудалтай спортын төрөлжсөн сургуулийн барилга        3,978.4      2,000.0 "Цэнхэр төхөм"ХХК Цэдэнпүрэв 99093991       Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Магадлалд өгөх шатандаа
27 Цээл сумын сургуулийн барилга        1,200.0      1,200.0 "Скай лайн"ХХК       Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл боловсруулагдаж байна.
28 Батсүмбэр сумын 920 суудалтай сургуулийн барилга        4,907.8      1,100.0 "Барилга байгууламж"ХХК       Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл боловсруулагдаж байна.
29 Баян-Чандмань сумын 100 ортой цэцэрлэгийн барилга        1,100.0      1,100.0 "Өлзий-Иш"ХХК       Аймгийн БЗОСК     ОНӨГ-т  тендер зарлагдсан. 
30 Эрдэнэ сумын 150 ортой цэцэрлэгийн барилга        1,304.2      1,304.2 "ТГТ"ХХК, 99092202       Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл хийгдэж, магадлалаар хянагдаж байна.
31 Зуунмод сумын Баян-Хошуу 3-р багийн конторын барилга           350.0         350.0         Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл боловсруулагдаж байна.
32 Зуунмод сумын Нацагдорж 5-р багийн конторын барилга           350.0         350.0         Аймгийн БЗОСК     Зураг төсөл боловсруулагдаж байна.
33 Авто зам гүүрийн барилга, Зуунмод 2, 6-р баг        1,250.0         650.0         Аймгийн БЗОСК     Он дамжин баригдаж байна.
34 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, Зуунмод сум        1,000.0         500.0         Аймгийн БЗОСК     Он дамжин баригдаж байна.
35 Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн авто зам 60км      48,000.0      5,000.0         Аймгийн БЗОСК      
36 Сумын төвийн авто зам, 3.2км, Эрдэнэсант сум           550.0         550.0         Аймгийн БЗОСК     2020 онд үлдэгдэл санхүүжилтийг тусгахаар шийдвэрлэж, тендер зарлахаар болж байна. 
37 Шавартайн төмөр бетон гүүрийн засвар, шинэчлэлт 39.8м, Борнуур сум        1,447.1      1,477.1         Аймгийн БЗОСК     Тендер зарлагдсан.
38 Алтанбулаг сумын авто зам                   Тендер зарлагдсан.
  ДҮН      73,287.5    22,631.3                
Улсын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх их засварын ажлууд
39 Лүн сумын сургуулийн дээврийн их засвар             80.0           80.0                
40 Зуунмод сумын "Унагалдайн андууд" цэцэрлэгийн их засвар             80.0           80.0                
41 Баянжаргалан сумын дотуур байрны засвар             20.0           20.0                
              180.0         180.0                
  УХО ДҮН      73,467.5    22,811.3                
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээ
42 Сүмбэр сумын 100 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт           536.4         336.4               Санхүүжилт
43 Батсүмбэр сумын багийн төвийн барилга ажлын үлдэгдэл санхүүжилт             58.5           39.5               Санхүүжилт
44 Нийтийн эзэмшлийн 23, 36-р байрны гадна фасад, дээврийн их засвар           210.0         210.0               Тендер зарлагдсан.
45 Баян-Өнжүүл ЭМТ-ийн өргөтгөл, их засвар            180.0         180.0               4-р сард бэлэн болно.
46 Мөнгөнморьт сумын цэцэрлэгийн дээврийн их засвар             60.0           60.0               Тендер зарлагдсан. Үнэлгээ хийгдэх шатандаа
47 Эрдэнэсант сумын ЕБС-ийн дээвэр, фасадны их засвар             80.0           80.0               Тендер зарлагдсан. Үнэлгээ хийгдэх шатандаа
48 Дэлгэрхаан сумын дунд сургуулийн дээврийн их засвар           120.0         120.0               Тендер зарлагдсан. Үнэлгээ хийгдэх шатандаа
49 Зуунмод сумын Бүжинхэн цэцэрлэгийн "А" байрны дээврийн их засвар             95.0           80.0               Тендер зарлагдсан. Үнэлгээ хийгдэх шатандаа
50 Сүмбэр сумын дотуур байрны их засвар           418.8           80.0 "ТГТ"ХХК Тунгалаг 99092202         536,401,146 "Их Даян бүүвэй"ХХК ТЗ дугаар БУ12-796/17 РД:5443008 Утас:96669507       Санхүүжилт
51 Нийтийн эзэмшлийн байрнуудын орц засварын оролцоо 9байрны 24 орц, Зуунмод             45.6           45.6                
52 Инженерийн хийцтэй худаг гаргах            312.0         312.0               ХХААГазарт
53 Жишиг хорооллыг эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох, Зуунмод           256.4         149.8               Тендер зарлагдсан. 
54 Гэр хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын системд холбох 2, 5-р баг, Зуунмод        1,267.0         203.8               4-р сард бэлэн болно.
55 Дотуур байрыг ариун цэврийн байгууламжтай болгох орон нутгийн оролцоо, Борнуур             45.0           45.0               Зураг төсөл хийгдэж байна.
56 Сургууль ариун цэврийн байгууламжтай болгох орон нутгийн оролцоо, Баянцагаан             51.5           51.5               Зураг төсөл хийгдэж байна.
57 Сургууль ариун цэврийн байгууламжтай болгох орон нутгийн оролцоо, Баян             60.0           60.0               Зураг төсөл хийгдэж байна.
58 Зуунмод сумын Баруун Зуунмод багийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг дулааны салбар шугам татах             24.8           21.0                
  ДҮН        3,821.0      2,074.6                
Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх сангийн хөрөнгө оруулалт
59 Хөв цөөрөм байгуулах /Аргалант/             92.0           42.0 "Хайдро дизайн прожект"ХХК           91,964,367 “Усны барилга” ХХК  РД:2544954 Утас:99156089 Аймгийн БЗОСК     Санхүүжилт
60 Ус түгээх цэг, усан сангуудыг шинэчлэх, цахим карттай болгох зардал /Баяндэлгэр, Баянхангай, Баянжаргалан, Баянцогт, баянчандмань, Жаргалант, Угтаалцайдам, Цээл/  70,0   70,0                Тендер зарлагдан "Оргил сор"ХХК шалгарч, гэрээ байгуулах шатандаа
61 Сумын төвийн ундны ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах/Баянчандмань, Эрдэнэ, Заамар, Цээл/             50.0           50.0               Тендер зарлагдан гүйцэтгэгчээр "Попком"ХХК шалгарахаар үнэлгээний дүгнэлт гарсан.  байна. Баянчандмань, Эрдэнэ, Заамар, Цээл, Дэлгэрхаан сумдын төвийн худагт ундны усны нөөцийн сав, ус зөөлрүүлэх тоног төхөөрөмж тавихаар төлөвлөж байна.
62 Ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, Зуунмод             60.0           60.0               ОНӨГ-т ажлын тоо хэмжээг хүргүүлсэн. 1. Төв цэцэрлэгт Цэцэрлэгт хүрээлэнд 1.8 га талбайд 1180ш мод, бут, 2.Одонт цэцэрлэгт хүрээлэнд 5.5 га-д 580ш мод бут, 3.Цагаан хаалганы цэцэрлэгт хүрээлэн 5.6га-д 160ш мод, бут, 4. Зуунмод цэцэрлэгт хүрээлэнд 6га-д 3360ш мод, бут, 5. Зуунмодны аманд 2га 100ш мод, бут, 6.Төв цэнгэлдэх хүүхдийн паркад 1га-д 610ш мод, бут тарих, зүлэгжүүлэлт, цэцгэн мандал, усалгааны зардал зэрэгт зарцуулна. 
63 Ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, Эрдэнэ, Баянчандмань, Баян, Баянцогт, Баяндэлгэр, Баянхангай, Угтаалцайдам, Цээл             40.0           40.0               Ажлын тоо хэмжээнд сумдаас санал авч тендер зарлахаар бэлтгэж байна. 
64 Бэлчээр усжуулах зорилгоор худаг гаргах, Алтанбулаг, Баян, Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Сэргэлэн нийт 10 худаг           120.0         120.0                
65 Зуунмод гол дагуух байруулагдсан цэцэрлэгт хүрээлэнд ариун цэврийн байгууламжтай болгох             17.4           17.4               4-р сард бэлэн болно.
  ДҮН           379.4         329.4                
  Аймгийн төсвийн шилжих үлдэгдлээс санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт
66 Одонт хөтөл өндөрлөг засварлах, Зуунмод           100.0         100.0               Эскиз батлагдвал ажлын зураг төсөл хийгдэнэ.
67 Газрын дуудлага худалдаагаар зарагдсан газруудад дэд бүтэц байгуулах зардал           700.0         500.0 "ДНТ"ХХК             Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Дулаан хангамж, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлын зураг хийгдэж,  төсөв хийгдэж байна. Экспертизэд өгөх шатандаа байна. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 2019.04.01-д гарч  зураг төсөв хийгдэж байна.
68 Зуунмод хотын төвийн замын гудамжны гэрэлтүүлэг, тохижилт           200.0         200.0               4-р сард бэлэн болно.
69 Багийн төвийн байрны үлдэгдэл санхүүжилт, Зүүндэлгэр 4-р баг            298.0         118.0               Санхүүжилт
70 Сумдын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө Сэргэлэн, Баянцагаан, Архуст, Мөнгөнморьт, Өндөрширээт/           150.0         125.0               Зураг төсөл боловсруулах даалгавар боловсруулагдан ГЗБГЗЗГ-ын БНХТХ-ээс санал авч зөвшөөрөлцсөн. Сумдын Засаг дарга нараас виз авах шатандаа байна. 3 сумаас даалгавар батлагдсан ирсэн. Энэ долоо хоногт аймгийн Засаг даргаар батлуулан ОНӨГ-т тендер зарлуулахаар хүргүүлнэ.
71 Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал           400.0         400.0                
  ДҮН        1,848.0      1,443.0                
Замын сангийн хөрөнгө оруулалт
72 Шинэ театр, Авто вокзалчиглэлийн авто зам           131.9         131.9               Санхүүжилт
73 Зуунмод сумын төвд дугуйн зам барих             18.0           18.0               4-р сард бэлэн болно.
74 Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойрог замын үлдэгдэл санхүүжилт             21.0           21.0               Санхүүжилт
75 Гүүрийн их засварын үлдэгдэл санхүүжилт Өндөрширээт             70.0           12.0               Санхүүжилт
76 Гүүрийн их засвар, Батсүмбэр, Сөгнөгөр             39.5           39.5               4-р сард бэлэн болно.
77 Зуунмод сумын хтуу хучилттай авто зам завар             50.0           50.0               4-р сард бэлэн болно.
78 Зуунмод-Хөшгийн хөндийн авто замын зураг төсөл             84.1           84.1               Санхүүжилт
  ДҮН           414.5         356.5                
  ОНХО ДҮН        6,462.9      4,203.5                
  НИЙТ ДҮН    79,930.35  27,014.75                
                       
                       
                       
                       
                       
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР