Эхлүүлэх зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

Аймгийн Засаг даргын. 2017 оны 06 дугаар сарын 06 өдрийн  30-ны а/394тоот захирамжийн 1-дүгээр  хавсралт 

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн  гэрчилгээ.

                                                            Төв аймаг  Зуунмод  хот

......................................../огноо/                                                                                 ...........................  /зөвшөөрлийн  дугаар./

 1. Барилга байгууламжийн байршлын  талаарх мэдээлэл ......................... аймаг ................  сум/дүүрэг/  ................ баг /хороо/ ..........................гудамж /хороолол/
 2. Газрын эрхийн бүртгэлийн мэдээлэл

....................................................................иргэний овог нэр /хуулийн этгээдийн оноосон нэр/ .......................................регистрийн дугаар /хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, .............................эрхийн хэлбэр /өмчлөх, эзэмших, ашиглах/ ...............................газрын зориулалт,  ...................................... талбайн хэмжээ, ............................ газар эзэмших, ашиглах хугацаа ................................... кадастрын код

 1.  Барилгын ажлын зөвшөөрлийн  хүчинтэй хугацаа ......................................................................

Барилгын ажил гүйцэтгэх графикт хугацаа

 1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хугацаа үйлчилж эхлэх огноо ....................................................
 2. Барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаа ....................................................
 3. Барилга байгууламжийн талаарх мэдээлэл.......................................... хүчин чадал, ..................

.............................. зориулалт

 1. Барилга байгууламжийн  ангилал ....................................төвөгшилтэй барилга айгууламж
 2. Барилгын ажлын захиалагчийн  талаарх  мэдээлэл

Иргэний хувьд ...............................харъяалал /аль улсын/   ..................................... овог ......................................... эцэг/ эх/ -ийн нэр ......................................нэр ......................... регистрийн  дугаар ....................................хаяг ...............................................аймаг  /нийслэл/ ..............................................................сум /дүүрэг/ ...................................... баг  /хороо/ ........................................................гудамж /хороолол/ ................................байр /хашаа, хаалга/-ны  дугаар ............................................ холбоо барих утас ........................................ цахим хаяг

Хуулийн этгээдийн  хувьд ................................................... оноосон нэр ............................................ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар  Хаяг .....................................................................................

.................................аймаг  /нийслэл/ .....................................................сум / дүүрэг/ .......................

Баг /хороо ....................................................гудамж /хороолол/..............................................байр /хашаа, хаалга/-ны  дугаар ................................... холбоо барих утас.................................... цахим хаяг

 1. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн  талаарх  мэдээлэл

............................................................... хуулийн этгээдийн оноосон нэр .................................. Улсын  бүртгэлийн  гэрчилгээний дугаар .............................................. барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар  Хаяг ...................................... аймаг /нийслэл/ ...................................................... сум /дүүрэг/ ...................................баг /хороо/ ...............................................гудамж /хороолол/ .................................байр /хашаа  хаалга/-ны дугаар .......................................холбоо барих утас  ...................................... цахим хаяг

 1. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтны мэдээлэл .............................................. байгууллагын нэр .................................................албан тушаал

............................................ овог .....................................нэр // гарын үсэг тамга

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРИЛГЫН  АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН НЭМЭЛТ,  ӨӨРЧЛӨЛТИЙН  БҮРТГЭЛ.

 

Өөрчлөлтийн  агуулга

бүртгэсэн

Он  сар өдөр

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ХУГАЦААНЫ  СУНГАЛТ

                                                            ...................................................................................

                                                            /Барилгын ажлын  зөвшөөрөл сунгасан  огноо/

 1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн  хугацааг сунгах  шалтгаан ...........................................................................................................................................................
 2. Барилгын  ажлын төлөв байдал ..................................................................... үе шат

.................................................................................................. гүйцэтгэсэнажлыннэр төрөл

 1. Барилгын ажил гүйцэтгэх  хугацаа .........................................................................
 2. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан ажилтны мэдээлэл

.................................................. байгуулагын нэр....................................................албан тушаал

............................................................ овог нэр  .............................................. гарын үсэг                                                                                                 тамга, тэмдэг

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын. 2017 оны ...... дүгээр сарын .......өдрийн  .............. тоот захирамжийн 4 дүгээр  хавсралт

МЭДЭГДЭЛ       

Дугаар...........

Комисст оролцох байгууллагын  нэр  ...........................................................................................................................................

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр тогтоолоор  батлагдсан “ Барилга байгууламжийг  ашиглалтанд  оруулах  дүрмийн  1-р дүгээр хавсралтаар томилогдсон  комисс нь 

......................................................................................................................................................

зориулалттай .................................. төвөгшилтэй  барилга байгууламжийг  ашиглалтанд  оруулахаар

............................ оны ....................сарын ..................ний өдрийн .....................цагт  ажиллах болсон тул комиссын гишүүн  ................................................................ таныг  хүрэлцэн ирэхийг  мэдэгдье.

Байршил ...................................................................................................................................................

  Комиссын нарийн бичгийн дарга ................................................../                                             

                                                ........... оны ............. сарын ............. ны өдөр

Таслах шугам

____________________________________________________________________________

МЭДЭГДЭЛ     Дугаар...........

Комисст оролцох байгууллагын  нэр  ....................................................................................................

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр тогтоолоор  батлагдсан “ Барилга байгууламжийг  ашиглалтанд  оруулах  дүрмийн  1-р дүгээр хавсралтаар томилогдсон  комисс нь 

..................................................................................................................................................

зориулалттай .................................. төвөгшилтэй  барилга байгууламжийг  ашиглалтанд  оруулахаар .................. оны ....................сарын ..................ний өдрийн .....................цагт  ажиллах болсон тул комиссын гишүүн  ................................................................ таныг  хүрэлцэн ирэхийг  мэдэгдэл   Хүлээн авсан .................................../........... оны ............. сарын ............. ны өдөр

.

Аймгийн Засаг даргын. 2017 оны ...... дүгээр сарын .......өдрийн  .............. тоот захирамжийн 5 дүгээр  хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

20....оны.....сарын .....ны  өдөр                             Дугаар.....                                                       Зуунмод  хот

                                                            Нэг. Удиртгал хэсэг.

Монгол улсын  Төв аймаг ......................... сумын .......... багын нутаг  дэвсгэрт баригдсан................. ангиллын .................... хүчин чадал бүхий ...............................зориулалттай  барилга байгууламжинд ......................аймгийн Засаг даргын  2017 оны ......сарын .........ны ....... .. тоот захирамжаар  байгуулагдсан .......хүний бүрэлдхүүнтэй  барилга байгууламжийг  ашиглалтанд оруулөах комисс 20...... оны .......сарын ......ны өдрөөс  эхлэн  ..... хоногийн хугацаанд  ажиллан тухайн барилга байгууламж  түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

                                                            Хоёр Ерөнхий мэдээлэл

2.1 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний  ........................ огноо ......................дугаар

2.2 Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр  дугаар ...........................

2.3 Захиалагч  /Иргэний хувьд/  .........................харъалал / аль улсын / ..........................овог ...................   эцэг /эх/-ийн нэр.................................... нэр...................................регистртийн дугаар ..........................хаяг ............................аймаг /нийслэл/ ...................................сум/дүүрэг/ .................. баг /хороо/ ....................... гудамж /хороолол/ ..............................байр/хашаа, хаалга/- ны дугаар .......................... холбоо барих утас ............................. цахим  хаяг

/Хуулийн этгээдийн хувьд/  ......................................... оноосон нэр ............................................. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар хаяг ............................аймаг /нийслэл/ ...................................сум/дүүрэг/ .................. баг /хороо/ ....................... гудамж /хороолол/ ..............................байр/хашаа, хаалга/- ны дугаар .......................... холбоо барих утас ............................. цахим  хаяг

 

2.4  Барилгын ажлын гүйцэтгэгч......................................... оноосон нэр ............................................. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар.................................... барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, .хаяг ............................аймаг /нийслэл/ ...................................сум/дүүрэг/ .................. баг /хороо/ ....................... гудамж /хороолол/ ..............................байр/хашаа, хаалга/- ны дугаар .......................... холбоо барих утас ............................. цахим  хаяг

2.5 Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага......................................... оноосон нэр ............................................. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар.................................... барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, .хаяг ............................аймаг /нийслэл/ ...................................сум/дүүрэг/ .................. баг /хороо/ ....................... гудамж /хороолол/ ..............................байр/хашаа, хаалга/- ны дугаар .......................... холбоо барих утас ............................. цахим  хаяг

2.6  Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага ......................................... оноосон нэр ............................................. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар.................................... Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, .хаяг ............................аймаг /нийслэл/ ...................................сум/дүүрэг/ .................. баг /хороо/ ....................... гудамж /хороолол/ ..............................байр/хашаа, хаалга/- ны дугаар .......................... холбоо барих утас ............................. цахим  хаяг

2.7  Барилга байгууламжийн ашиглагч , өмчлөгч байгууллага......................................... оноосон нэр ............................................. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар хаяг ............................аймаг /нийслэл/ ...................................сум/дүүрэг/ .................. баг /хороо/ ....................... гудамж /хороолол/ ..............................байр/хашаа, хаалга/- ны дугаар .......................... холбоо барих утас ............................. цахим  хаяг

 

2.8 Барилга байгууламжийн төлөв байдал .....................................

                                                            Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1 Энэхүү ..........................  ангиллын .............................. хүчин чадал бүхий  ................................зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт  бичиг үзлэг шалгалт  хийж барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ , дүгнэлт  өгсөний үндсэн дээр  комиссоос ДҮГНЭСЭН НЬ

Энэхүү барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан  гэж үзээд  ашиглалтанд  оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төслийн байгуулагад даалгах нь

   А) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч  байгуулагад .........  хоногийн дртор багтаж  шилжүүлэх

   Б) барилга байгууламжийг ашиглалтанд зүгшрүүлэх,  тохируулах, хугацаанд ашиглалтын  хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжинд заасан  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

3.3 Ашиглагч байгуулагад

 А) Барилга байгууламжийг ашиглалтанд  зүгшрүүлэх тохируулах хугацааг дужусгавар болгоход оролцох

Б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх

В) Барига байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой  хууль тогт оомжийн  хэрэгжилтийг  ханган ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4  Комиссын дүгнэлт......... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл............хуудас,  комиссоос өгсөн үүрэг  даалгаврын жагсаалт.......... хуудас  материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ........ хуудас материалыг  дүгнэлтэнд хавсаргаж байна.

                                                            Дөрөв  Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 ............................................ангиллын ...................................хүчин   чадал  бүхий ................................................ зориулалттай  барилга байгууламжийг  ашиглалтанд оруулах дүгнэлт гаргасан

 

                        Комиссын дарга ........................................

                        Нарийн бичгийн дарга ..............................

                        Гишүүд

Тайлбар  Энэ хуудсанд комисст ажилласан гишүүдийн нэр багтаагшүй тохиолдолд дараагийн хуудасанд үргэлжлүүлэн бичихдээ дээр нь тухайн барилга  байгууламжийн нэрийг бичнэ.

 

 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР