Зураг төсөлд зөвшөөрөл олгосон жагсаалт

2019 ОНД БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ЗӨВШӨӨРӨЛ

ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ

1

Зуунмод хотын инженерийн хийц бүхий үерийн далангийн ажлын зураг төсөл

2

Аргалант сумын Хөшөөт 2-р багт Цагаан хөтөлд шинэ сууршлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ-ын 3х250кВА-ын чадалтай АТП, 10кВ-ын 326м ЦДАШ, 10/0,4кВ-ын 5100м ЦДАШ

3

Алтанбулаг сум, Аргал 2-р багт, Бөхөгт “Кей өү эм эм жи эл”ХХК-ны үйлдвэрийн газарт 16 айлын орон сууцны барилга

4

Алтанбулаг сум, Аргал 2-р багт, Бөхөгт “Кей өү эм эм жи эл”ХХК-ны үйлдвэрийн газрын агуулахын барилга

5

Алтанбулаг сум, Аргал 2-р багт, Бөхөгт “Кей өү эм эм жи эл”ХХК-ны үйлдвэрийн барилга

6

Алтанбулаг сум, Аргал 2-р багт, Бөхөгт “Кей өү эм эм жи эл”ХХК-ны үйлдвэрийн газарт 16 айлын орон сууцны барилга

7

Алтанбулаг сум, Аргал 2-р багт, Бөхөгт “Кей өү эм эм жи эл”ХХК-ны үйлдвэрийн газрын агуулахын барилга

8

Алтанбулаг сум, Аргал 2-р багт, Бөхөгт “Кей өү эм эм жи эл”ХХК-ны үйлдвэрийн барилга

9

Зуунмод сум, 1-р баг, Төв аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны контор, цагдан хорих байрны барилга

10

Цээл сумын 12 жилийн дунд сургуулийн өргөтгөлтийн барилга

11

Бүрэн сумын дунд сургуулийн өргөтгөлтийн барилга

12

Заамар сумын төвийн шинээр баригдах цэвэрлэх байгууламж, 50м3

13

Заамар сумын Хайлааст багийн төвд 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

14

Баян-Чандмань сумын “Марал буян”ХХК-ны хүлэмжийн аж ахуйн гадна цахилгаан хангамж

15

Баян сумын 75 хүүхдийн дотуур байрны барилга

16

Өндөрширээт сумын 100 ортой дотуур байрны барилга

17

Эрдэнэ суманд 150 ортой цэцэрлэгийн барилга

18

Батсүмбэр сумын ахмад настны үндэсний төвийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга

19

Лүн сумын 1-р баг, “Мон суль”ХХК-ны ШТС-ийн барилга

20

Зуунмод сумын 2-р баг, “Мон суль”ХХК-ны ШТС-ийн барилга

21

Зуунмод сумын 1-р баг, “Мон суль”ХХК-ны ШТС-ийн барилга

22

Аргалант сумын 2-р баг, Хусан баганатад Мах боловсруулах үйлдвэрийн барилга

23

Жаргланат сумын 100 ортой дотуур байрны барилга

24

Батсүмбэр сумын 2-р баг, ЭНХБ ХХК-ны “Мөнхжин” сувилалын барилга

25

Зуунмод сумын 1-р баг, 1000 айлын орон сууцны хороололд 640 сурагчтай сургуулийн барилга

26

Зуунмод суманд ХААН банкны үйлчилгээний барилга

27

Иргэн М.Должинсүрэнгийн үйлчилгээний барилга

28

Аргалант сум, Хөшөөт 2-р баг, Жирэмд “Нүүдэлчин агро фем”ХХК-ны ХАА-н гадна цахилгаан хангамж, 10/0,4кВ-ын 250кВА-ын КТПН, 10кВ-ын 3,0км ЦДАШ

29

Эрдэнэ сумын 1-р баг Баяндавааны ард “Баян трэвэл лодж”ХХК-ны аялал жуулчлалын зориулалттай газрын эзэмшлийн цахилгаан хангамжийн 35кВ-ын ЦДАШ, 35/0,4кВ-ын 250кВА-ын АТП

30

Баян-Өнжүүл сумын 1-р баг, МиндуотйдиХХК-ны уул уурхайн карьерийн гадна цахилгаан хангамж

31

Борнуур сумын Бичигт 1-р багт “Гүн билэг трейд”ХХК-ны уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил

32

Зуунмод сумыбн 1-р баг, дахин төлөвлөлтийн төслийн 344 айлын орон сууцны хотхоны зураг төсөл

33

Цээл сумын сургуулийн өртгөтгөлийн барилга

34

Бүрэн сумын сургуулийн өртгөтгөлийн барилга

35

Баян-Өнжүүл сумын эмнэлэгийн барилга, морогийн барилга

36

Баян-Өнжүүл сумын гэр хорооллын цахилгаан хангамжийн 0,4кВ-ын ЦДАШ шинэчлэлийн ажлын зураг төсөл

37

Баян-Чандмань сумын МСҮТ-ийн засвар, шинэчлэл

38

Аргалант сумын 2-р баг, “Сансара трейд”ХХК-ны махны үйлдвэр

39

Баян сумын 14-р зөрлөгт иргэн Т.Базардоржийн 60м3 багтаамжтай ШТС-ийн барилга

40

Зуунмод сум, 2-р багт “Мон суль”ХХК-ны 100м3 багтаамжтай ШТС-ийн барилга

41

Лүн сум, 1-р багт “Мон суль”ХХК-ны 200м3 багтаамжтай ШТС-ийн барилга

42

Зуунмод сум, 2-р багт “Мон суль”ХХК-ны 100м3 багтаамжтай ШТС-ийн барилга

43

Сэргэлэн сум, 1-р багт “Мон суль”ХХК-ны 250м3 багтаамжтай ШТС-ийн барилга

44

Зуунмод сум, 1-р багт “Мон суль”ХХК-ны 100м3 багтаамжтай ШТС-ийн барилга

45

Баянцогт сумын 1-р баг, Гуна баг Бөөрийн аманд байрлах иргэн Д.Лхагвасүрэнгийн фермерийн гадна цахилгаан хангамжийн 10/0,4кВ-ын 100кВА-ын АТП, 10кВ-ын ЦДАШ

46

Алтанбулаг сумын 2-р баг, иргэн Н.Нанзаддоржийн ХАА-н газрын 10/0,4кВ-ын 30кВА-ын АТП, 6кВ-ын ЦДАШ

47

Зуунмод сумын 1-р баг, иргэн М.должинсүрэнгийн үйлчилгээний барилга

48

Батсүмбэр сум, Бичигтийн айл өрхүүдийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил

49

Сэргэлэн сум, 1-р баг, 4-р зөрлөг, “Түмэн эгшиг”ХХК-ны химийн хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэрийн цогцолбор

50

Зуунмод сумын 1-р багт аймгий Үйлвэрчний эвлэлийн холбооны байр, 40 айлын орон сууцны барилгын эх загвар зураг

51

Зуунмод сумын 1-р багт иргэн Д.Ариунтуулын үйлчилгээний газрын гадна цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ 10/0.4кВ-ын 50кВА-ын КТПН, 10кВ-ын 300м ЦДКШ

52

Баянцогт сумын 3-р баг, Даргиат гудамж, “Ногоон ази сүлжээ” ТББ-ын ХАА-н талбайн гадна цахилгаан хангамж

53

Зуунмод сум, 1-р багт ҮЭ-ийн байгууллагын байр, 40 айлын орон сууцны барилга

54

Сэргэлэн сум, 4-р баг Хөшигтийн хөндийд “Моодун хаан групп”ХХК-ны 255 айлын орон сууцны барилгын эх загвар зураг

55

Баян сум, Өгөөмөр 2-р баг, 14-р зөрлөгт Наран элгэн хойд дэнж, Иргэн Т.Базардоржийн 60м3 ШТС-ийн барилга

56

Баянчандмань сумын Политехникийн коллежийн ноос, ноолуур ба авто засварын ангийн дадлагын байрны гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг

57

Сэргэлэн сумын 5-р баг, Авдар баянбүрдэд байрлах “Огоот”ХХК-ны үйлчилгээ, засварын төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөл

58

“Манзушир өргөө” 1000 айлын орон сууцны хороололд 2-р ээлжийн 11х30 айлын орон сууцны барилгын ажлын зураг

/блок 5.2, 5.3/

59

“Манзушир өргөө” 1000 айлын орон сууцны хороололд 2-р ээлжийн 11х30 айлын орон сууцны барилгын ажлын зураг

/блок 5.10, 5.11, 5.12/

60

“Манзушир өргөө” 1000 айлын орон сууцны хороололд 2-р ээлжийн 11х30 айлын орон сууцны барилгын ажлын зураг

/блок 5.7, 5.8, 5.9/

61

“Манзушир өргөө” 1000 айлын орон сууцны хороололд 2-р ээлжийн 11х30 айлын орон сууцны барилгын ажлын зураг

/блок 5.4, 5.5, 5.6/

62

Угтаалцайдам сумын “Хаан” банкны тооцооны төвийн барилга

63

Эрдэнэ сум, “Эрдэнэ хүнс само”ХХК-ны мах боловсруулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга

64

Сэргэлэн сумын 1-р баг, 4-р зөрлөгт “Дээд сүү”ХХК-ны бордооны үйлдвэрийн барилгын эх загвар зураг

65

Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ-ын хүндэтгэлийн өргөөний барилга

66

Сэргэлэн сумын 1-р баг, Баянбүрд, 4-р зөрлөгт байрлах “Сүүн далай индастриал”ХХК-ны үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж

67

Сэргэлэн сумын 1-р баг, 4-р зөрлөг, “Түмэн эгшиг”ХХК-ны үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж

68

Зуунмод сум, 1-р баг “Стоунхэйж”ХХК-ны 2х10 айлын орон сууцны барилга

69

Лүн сум, 3-р баг, “Горгаз”ХХК-ны олон төрөлт түлш түгээх станц

70

Сэргэлэн сум, 1-р баг, “Моодун хаан групп”ХХК-ны 222 айлын орон сууцны барилга

71

Батсүмбэр сумын Баянгол 3-р баг, Сөгнөгөр, цоохор нуга иргэн Г.Байгалмаа өмчлөлийн газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг

72

Сэргэлэн сум 4-р баг, Их оорцог уулын ард

73

Угтаалцайдам сумын “Хаан” банкны тооцооны төвийн барилга

74

“Сансара трейд”ХХК-ны малын давар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж

75

Алтанбулаг сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэг

76

Зуунмод сумын 1-р баг иргэн Ч.Адьяасүрэнгийн 20 айлын орон сууцны барилга

77

Эрдэнэсант сумын “Төлбөр авах байр, ажилчдын амрах байрны саравч, гадна тохижилт

78

Эрдэнэ сумын 5-р баг, “Эрдэнэ хүнс”ХХК-ны мах боловсруулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга

79

Алтанбулаг сумын Бөхөг 2-р багт “Нарантөмөр”ХХК-ны ХАА-н газрын гадна цахилгаан хангамжийн өргөтгөл

80

Зуунмод сумын 6-р багт “Өнөдсайжрах”ХХК-ны 40 айлын орон сууцны барилга эх загвар зураг

81

Сэргэлэн сумын 4-р баг, Хөшигтийн хөндийд “Моодун хаан групп”ХХК-ны орон сууцны хорооллын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 10/0,4кВ-ын хүчин чадалтай 160кВА-ын АТП, 10кВ-ын 2км ЦДАШ

82

Аргалант сумын 2-р баг, “ЮЖД”ХХК-ны малын гаралтай тосны үйлдвэрийн барилга

83

Алтанбулаг сумын 2-р баг, Бөхөгт байрлах иргэн Б.Отгонбаярын ХАА-н газрын гадна цахилгаан хангамж, 1/0,6кВ-ын ЦДКШ, ЦДАШ -1,0км, 6/0,4кВ-ын 160кВА КТПН

84

Сэргэлэн сум, 1-р баг, Баянбүрд, 4-р зөрлөгт байрлах иргэн Д.Мөнхцэцэг “Лузерн эм кей”ХХК-ны аж ахуйн гадна цахилгаан хангамжийн ажил, 250кВА-ын КТПН, 10кВ-ын 307м ЦДАШ

85

Сэргэлэн сумын 4-р баг, “Горгаз”ХХК-ны олон төрөлт түлш түгээх станц

86

Баянцагаан суманд “Монгол чех металл”ХХК-ны Чулуут цагаан дэлийн хайлуур жоншны уурхайн гадна цахилгаан хангамж

87

Сэргэлэн сумын 1-р багт 4-р зөрлөгт “Лузерн эм кэй”ХХК-ны үйлдвэр агуулахын барилга

88

Батсүмбэр сумын 920 сурагчтай сургуулийн барилга

89

Эрдэнэ сумын “Женко тур бюрю”ХК-ны амралт сувилалын барилга

90

Алтанбулаг сум, 1-р баг, “Твин пийкс трейд”ХХК-ны тамхины үйлдвэрийн барилга

91

Лүн сум, 3-р баг, “Горгаз”ХХК-ны олон төрөлт түлш түгээх станц

92

Алтанбулаг сумын Аргал 2-р баг иргэн Л.Мягмаржавын ХАА-н газрын гадна цахилгаан хангамж, 10/0,4кВ-ын 800кВА-ын КТПН, 20м ЦДАШ

93

Борнуур сумын сургуулийн спорт заалны барилга

94

Сэргэлэн сумын 4-р баг, Хөшигтийн хөндийн олон улсын нисэх онгоцны буудлын зорчигчдын хоол бэлтгэх зориулалт бүхий катерингийн барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 10/0,4кВ-ын 2х1000 кВА чадалтай ХТП

95

Аргалант сумын Хөшөөт 2-р багт Баянцогт уулын ард байрлах “ЮЖД”ХХК-ны өдөрт 30тн өөх боловсруулах 84,0х24,0м үйлдвэрийн барилга

96

Батсүмбэр сумын 3-р баг, Баянгол, Бага эрээн Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын төвийн гадна цахилгаан хангамж 10/0,4кВ-ын 250кВА КТПН, 10кВ-ын 100м ЦДАШ

97

Зуунмод 5-р баг, Төв цэвэрлэх байгууламжийн зүүн талд байрлалтай айл өрхүүдийн гадна цахилгааны ажил 10/0,4кВ-ын 250кВА-ын АТП, 0,4кВ-ын 350м шугам

98

Сэргэлэн сум, 4-р баг, Өндөр довд “Эрчим сүлжээ”ХХК-ны ХАА-н агуулахын гадна цахилгаан хангамжийн ажил, 10/0,4кВ-ын 20кВА КТПМ, 10Кв-ын 218м ЦДАШ

99

Аргалант сум, 2-р баг, Баянцогт уулын ард “ЮЖД”ХХК-ны ХАА-н газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 10/0,4кВ-ын 400кВА-ын КТПН, 10кВ-ын 392м ЦДАШ

100

Баян сум, 3-р баг, Гашуунд “Майн тех бластинг”ХХК-ны үйлдвэрийн газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 10/0,4кВ-ын 100кВА-ын КТПН, 10кВ-ын 915м ЦДАШ, ЦДКШ

101

Эрдэнэ сумын 4-р баг, Хушинга, Дөтлүүрийн даваанд -Мобиком корпорациХХК-ны станцын гадна цахилгаан хангамж_ 10/0,4кВ-ын 20кВа-ын КТП, 10кВ-ын 320м ЦДАШ

102

Батсүмбэр сумын 3-р баг, Баянгол, Бага эрээн Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын төвийн сургалт, дадлагын байрны барилга

103

Батсүмбэр суманд иргэн А.Мөнхбаярын авто машин хийгээр цэнэглэх станц

104

Борнуур сумын ЕБС-ын Спорт заалны барилга

105

Баяндэлгэр сумын Гүн галуутай 2-р багт “Чулуут интернэйшнл”ХХК жонш баяжуулах үйлдвэрийн барилгын өргөтгөл

106

Улаанбаатар –Дархан чиглэлийн авто замын өргөтгөлийн  ажилтай холбогдуулан Борнуур суманд байрлах “Шунхлай трейдинг”ХХК-ны 50кВа чадалтай станцыг зөөх ажлын зураг

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР