2017 оны хөрөнгө оруулалт

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын

Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн 10-р сард хийсэн

ажлын тайлан

2017.10.30                                                                                                                  Зуунмод сум

Нэг.

2017 онд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 46 нэр төрлийн 7.17 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудад захиалагчаар ажиллаж байна. Улсын хөрөнгө оруулалтаар 9 барилга байгууламж, их засварын ажил болох 3,24 тэр бум төгрөг, Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 36 барилга байгууламж, их засварын ажил болох 3,96 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил, гадаадын хөрөнгө оруулалт болох өвсний үндэс төслийн 1 ажил болох 152,8 сая төгрөгийн ажилд захиалагчаар ажиллаа.  

3 ажил өмнөх оны санхүүжилт

-      Зуунмод сумын 41-р байрны фасадны засварын  үлдэгдэл санхүүжилт

-      Зуунмод сумын худалдааны гудамжны тохижилтын ажлын санхүүжил

-      Гэр хорооллын хөрсний бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд гэр хорооллыг цэвэр бохир усны системтэй болгох ажлын санхүүжилт /Зуунмод сум/

Зураг төсөл боловсруулах 3 ажил

-      Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн Амбулторийн их засварын зураг төсөл боловсруулах ажил хийгдсэн хүлээлгэн өгсөн.

-      Баянцогт сумын эмнэлэгийн барилгын зураг төсөл хийгдэн дуусах шатандаа байна.

-      Баян-Чандмань 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төслийн гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн.

37 барилга, их засварын ажил төлөвлөгдсөн. Нийт ажил дундажаар 83,8% тай явагдаж байна. Үүнээс:

Ашиглалтанд орсон 28 барилга байгууламж байна. Үүнд:

 • Зуунмод сумын орон сууцны 1-р байр /38 айл/-ын дээврийн их засвар ашиглалтад өгсөн.
 • Зуунмод соёл амралтын хүрээлэнгийн хөл бөмбөг, сагсны талбай байгуулах
 • Аялал жуулчлалын төвийн барилгыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох/Зуунмод/ “Төв-Чандмань”ДЭХГ
 • Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилгын их засварын ажил
 • Зуунмод сумын САХ-н нийтийн бие засах газар
 • Сүмбэр сумын ЭМТ-ийн их засвар
 • Цээл сумын ЭМТ-ийн их засвар
 • Кангвон мужийн нэрэмжит гудамжны баавгайн хөшөөний суурь, ханын ажил
 • Зуунмод сумын орон сууцны орц хонгилын их засвар 12 байрны 37 орц
 • "Солонго" цогцолборын барилгын дээврийн их засвар, 2-р давхрын их засвар
 • Нийтийн дуудлага худалдаагаар зарагдсан газрын шинэ сууршлын бүсийн дэд бүтэц татах зардал /Зуунмод Цэлмэг хотхон 2-р ээлж/ /ОНХО/
 • Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийн гадна хамгаалалтын бүсийн сэргээн засварлах ажил /Зуунмод/
 • Зуунмод сумын САХ-н усан оргилуур
 • Баянцагаан сумын Эрүүл мэндийн төвийн их засвар
 • Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 10ш сандал, 5 ширээ хийх
 • Эрдэнэсант сумын соёл спортын төвийн их засварын үлдэгдэл ажил
 • Зуунмод сумын САХ-ын төв хаалга
 • Зуунмод сумын САХ-ын гэрэлтүүлэг
 • Зуунмод сумын САХ-н хүүхдийн тоглоомын талбай
 • Баян сумын дотуур байрны их засвар
 • Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 19, 20, 21, 22-р байрны гадна фасад, орц, хонгил, дээврийн их засвар
 • Хүмүүн ахлах сургуулийн гадна тохижилт, сургуулийн барилгын гадна заслалын ажил /ОНХО/
 • Сэргэлэн Өндөр дов цагдаагийн пост
 • Аймгийн ЗДТГ-н халаалтын их засвар
 • Төв суурин газрын шинэ сууршлын гэр хорооллыг эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох зардал /Зуунмод/
 • Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн их засвар
 • Зуунмод сумын Соёл амралтын хүрээлэнгийн тоглоомын талбайн ногоон байгууламж, зүлэгжүүлэлт
 • Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн Амбулторийн их засварын зураг төсөл

Ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх шатандаа буюу 90 дээш хувьтай ажил хийгдэж байгаа 5 барилга байгууламж, их засвар, тохижилтын ажил байна.

 • Аргалант сумын спорт заалны барилгад аймгийн оролцоо
 • Борнуур сумын цэцэрлэгийн их засвар
 • Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн барилга/УХО/
 • Монгол туургатан театрын шугам сүлжээний үлдэгдэл ажил
 • Нийтийн дуудлага худалдаагаар зарагдсан айл өрхүүдийн гадна цахилгаан хангамж

Ажил 70-90% тай хийгдэж байгаа 3 барилга байгууламж, их засвар, тохижилтын ажил байна. Үүнд:

 • Хөгжимт драмын театрын барилга /Зуунмод сум/УХО/
 • Батсүмбэр сумын бага сургууль, спорт заалны өргөтгөлийн барилгын засварын ажил
 • Баянцагаан сумын сургуулийн их засвар /БСШУСС-н 2017.05.08-ны а/173 тоот тушаал, мөн сайдын 2017.05.08-ны 1а/3658 албан тоотоор эрх шилжсэн./
 • Баянцогт сумын эмнэлэгийн барилгын зураг төсөл

Ажил 30-50% тай хийгдэж байгаа 1 барилга байгууламж, их засвар, тохижилтын ажил байна. Үүнд:

 • Зуунмод суманд хөв цөөрөм
 • Баян-Чандмань 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөл

Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн 2 барилга байгууламж, их засварын ажил байна.

 • Жаргалант сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар
 • Гэр хорооллын хөрсний бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд Зуунмод сумын 6-р багийн гэр хорооллын цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын системд холбох ажлыг 2 хэсэг болгон "Баткомплект"ХХК, "Дөрвөн лхагва"ХХК гүйцэтгэгчээр шалгаран ажил эхэлсэн.

Гэрээ байгуулах шатандаа 1 ажил байна.

-      Баянжаргалан сумын сургуулийн халаалтын тогооны барилга, зуух, шугам сүлжээний ажлын зураг төслийг суман дээр очиж, зураг төсөв хийж ОНӨАлбанд хүргүүлэн тендерийг зарлан гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулан ажил эхэлсэн байна. 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГРАФИК 
Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр дугаар   Гэрээний дүн   2017 онд санхүүжих /мян.төг/  Гэрээ байгуулсан огноо, гэрээний дугаар Гүйцэтгэгч байгууллага Гэрээгээр ажил дуусах огноо Тайлбар
0 1                      4.0  9 10 11 21
1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих ажлууд
1 Хүмүүн ахлах сургуулийн гадна тохижилт, сургуулийн барилгын гадна заслалын ажил      274,999.0           145,028.0  он дамжсан "Өгөөмөр-Уул"ХХК, "Ар булаг"ХХК   Хүлээлгэн өгсөн. 100%
2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилгын их засварын ажил      224,982.7           180,000.0  2017.04.17, 03/2017 "Өгөөмөр-Уул"ХХК,  2017.05.24 Хүлээлгэн өгсөн. 100%
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилгын халаалт, агаар сэлгэлт, цахилгаан, холбоожуулалт      110,898.6  2017.04.24, 04/2017 Дэлгэр констракшнХХК 2017.06.01
3 Зуунмод сумын соёл амралтын хүрээлэнгийн хүүхдийн тоглоомын талбай      197,534.8           197,534.0  2017.06.08, 13/2017 "Тэтү"ХХК 2017.07.04 Хүлээлгэн өгсөн. 100%
4 Баруун Зуунмод багийн гэр хорооллын гадна дулаан хангамж, цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээний угсралтын ажил             143,850.0        Гэрээ байгуулах шатандаа
5 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 19, 20, 21, 22-р байрнуудын дээврийн их засвар      105,585.5           300,000.0  2017.06.08, 11/2017 "Төв цогт өлзийт"ХХК 2017.07.10 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 21, 22-р байрны гадна фасадны их засвар      222,579.1  2017.06.08, 12/2017 "Төв цогт өлзийт"ХХК 2017.08.10
6 Зуунмод сумын орон сууцны 1-р байр /38 айл/-ын дээврийн их засвар        32,738.8             32,738.8  2017.04.12 "Дөрвөн лхагва"ХХК 2017.05.14 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
7 "Солонго" цогцолборын барилгын дээврийн их засвар       269,139.9           253,014.6  2017.05.19, 06/2017 "Ар булаг"ХХК 2017.07.05 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
8 Төв суурин газрын шинэ сууршлын гэр хорооллыг эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох зардал /Баян-Чандмань, Зуунмод/              80,000.0        Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
9 Монгол туургатан театрын шинэ шугам сүлжээний ажил      220,000.0           200,210.0  2017.06.28, 19/2017 "Рендер бау"ХХК 2017.08.28 Ажил 90% тай хийгдэ байна.
ДҮН         1,532,375.4         
1.2. 2016 оны шилжих үлдэгдлээр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлууд
10 Зуунмод соёл амралтын хүрээлэнгийн хөл бөмбөг, сагсны талбай байгуулах      234,174.8           234,174.8  2017.05.09, 05/2017 "Од орд"ХХК 2017.05.31 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
11 Нийтийн дуудлага худалдаагаар зарагдсан газрын шинэ сууршлын бүсийн дэд бүтэц татах зардал /Зуунмод Цэлмэг хотхон 2-р ээлж/      742,810.7           442,810.7  2016.09.26, 21/2016 "Энерго тех сервис"ХХК 2016.11.21, 2017.07. Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
12 Гэр хорооллын хөрсний бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд Зуунмод сумын 5-р багийн гэр хорооллын цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын системд холбох            150,000.0        Ажил 30% тай хийгдэ байна.
13 Сүмбэр сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар      178,466.6           178,466.6  2017.05.18, 08/2017 "Харшийн гэгээ"ХХК, "Буянтгол"ХХК 2017.06.29 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
14 Аялал жуулчлалын төвийн барилгыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох/Зуунмод/        25,000.0             25,000.0  2017.06.08, 10/2017 "Төв-Чандмань"ДЭХГ 2017.07.25 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
15 Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийн гадна хамгаалалтын бүсийн сэргээн засварлах ажил /Зуунмод/        39,325.6             39,325.6  2017.06.07, 09/2017 "Төв-Чандмань"ДЭХГ 2017.07.30 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
16 Аргалант сумын спорт заалны барилгад аймгийн оролцоо      300,000.0           300,000.0  2017.03.28, 01/2017 "Ган хийц"ХХК 2017.07.07 Ажил 90% тай хийгдэж байна.
17 Жишиг хороолол 2-ын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын санхүүжилт        11,000.0             11,000.0        Хийгдсэн.
ДҮН         1,369,777.7         
1.3. Орон нутгийн төсвийн тодотголоор хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлууд /аймгийн ИТХ-ын 2017.05.30-ны __ хуралдааны ___ тоот тогтоолоор батлагдсан./
18 Зуунмод сумын нийтийн орон сууцны орцны засвар /12 байрны 26 орцны засвар/              45,560.0  2017.06.23 "Төв-Чандмань"ДЭХГ /"Төв гэрэл"ХХК, "Арбулаг"ХХК, "Өгөөмөр-Уул"ХХК, "Буянтгол"ХХК, "Дөрвөн лхагва"ХХК, "Тусгал Төв"ХХК, "Тэгш-Ирээдүй"ХХК, МСҮТ 2017.07.05 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
19 Зуунмод сумын Соёл амралтын хүрээлэнгийн бие засах газар        29,765.3             29,765.3  2017.06.19, 15/2017 "Төв-Чандмань"ДЭХГазар   Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
20 Зуунмод сумын Соёл амралтын хүрээлэнгийн усан оргилуурын ажил         77,890.0             77,890.0  2017.06.19, 14/2017 "Тонгил"ХХК 2017.07.03 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
21 Зуунмод сумын Соёл амралтын хүрээлэнгийн тоглоомын талбайн ногоон байгууламж, зүлэгжүүлэлт        44,840.0             44,840.0  2017.06.21, 16/2017 "Тахил төгөл"ХХК 2017.07.05 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
22 Зуунмод сумын 41-р байрны фасадны засварын  үлдэгдэл санхүүжилт              28,200.0    "Өгөөмөр-Уул"ХХК   Санхүүжилт
23 Зуунмод сумын худалдааны гудамжны тохижилтын ажлын санхүүжилт                6,006.6    "Амжилтын харгуй"ХХК   Санхүүжилт хийгдсэн
24 Гэр хорооллын хөрсний бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд гэр хорооллыг цэвэр бохир усны системтэй болгох ажлын санхүүжилт /Зуунмод сум/                8,300.0    "Төв-Чандмань"ДЭХГ   Санхүүжилт хийгдсэн
25 Сэргэлэн сумын Өндөрдовд цагдаагийн пост        39,885.8             40,000.0  2017.07.06 "Өгөөмөр-Уул"ХХК 2017.08.20 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
26 Зуунмод суманд хөв цөөрөм байгуулах            265,000.0        Ажил 50 хувьтай байна. 
27 Дуудлага худалдаагаар зарагдсан айл өрхүүдийн гадна цахилгаан хангамж            160,000.0        Ажил 90 хувьтай байна. 
28 Борнуур цэцэрлэгийн их засвар   44982.2 2017.07.27 "Буянтгол"ХХК 2017.09.07 Ажил 90 хувьтай байна. 
29 Аймгийн ЗДТГ-ын халаалтын их засвар              49,716.9  2017.08.04 "Төв цогт өлзийт"ХХК 2017.08.24 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
30 Зуунмод сумын Соёл амралтын хүрээлэнгийн орц хаалга              35,000.0        Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
31 Зуунмод сумын Соёл амралтын хүрээлэнгийн гэрэлтүүлэг              29,900.0        Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
32 БНСУ-н Кангвон мужийн нэрэмжит гудамжны баавгайн хөгөөний  суурь, хана байгуулан                2,600.0    Иргэн Гансүх   Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
33 Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 10ш сандал, 5 ширээ хийх                2,700.0    Иргэн Д.Ганбат   Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
34 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн Амбулторийн их засварын зураг төсөл              17,800.0        Зураг хийгдэж хүлээлгэн өгсөн. 100%
35 Баянцогт сумын эмнэлэгийн барилга              15,808.3        Зураг хийгдэж байна. 80%
36 Баян-Чандмань 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга           Зураг хийгдэж байна.50%
ДҮН            904,069.3         
            3,806,222.4         
3. Улсын хөрөнгө оруулалт
1 Хөгжимт драмын театрын барилга /Зуунмод сум/   9,500,000.0        1,575,000.0    "Рендер бау"ХХК 2017 Ажил 80 хувьтай байна. 
2 Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн барилга             926,000.0    "Тусгал төв"ХХК 2017 Ажил 95 хувьтай байна. 
3 Цээл сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар        98,922.0             98,922.0  2017.05.18, 07/2018 "Өгөөмөр-УУл"ХХК 2017.07 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
4 Батсүмбэр сумын бага сургууль, спорт заалны өргөтгөлийн барилгын засварын ажил            193,000.0        Ажил 90 хувьтай байна. 
5 Жаргалант сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар               95,100.0        Ажил 30 хувьтай байна. 
6 Баянцагаан сумын Эрүүл мэндийн төвийн их засвар        79,952.8             79,952.8  2017.07.03, 20/2017 "Дөрвөн лхагва"ХХК 2017.08.20 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
7 Баянцагаан сумын сургуулийн их засвар        96,070.0           125,000.0        Ажил 80 хувьтай байна. 
8 Баян сумын дотуур байрны их засвар        34,779.5             35,000.0        Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
9 Эрдэнэсант соёл спортын төвийн их засвар      118,046.1           118,046.1  2017.06.23, 17/2017 "Зууны сод хийц"ХХК 2017.08.29 Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
ДҮН         3,246,020.9         
4. Жайкагийн "Өвсний үндэс" төсөл
1 Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн их засвар       165,000.0 152796.5   "Эфес констракшн"ХХК   Хүлээлгэн  өгсөн. 100%
ДҮН            152,796.5         
  НИЙТ ДҮН         7,205,039.8         
               
               
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР